Dấu Tnh Sầu ~ Lệ Đ

Khnh Ly - Bằng Kiều

  " height="64" ShowControls="1" ShowStatusBar="1" AutoSize="false" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/">

Mầu o thin thanh thơ ngy ngy no
Chm khuất trong mưa mưa bay rạt ro
Đọc l thư xưa một trời luyến tiếc
Nhớ mi em v mu mắt biếc
Suối hẹn h trăng thanh đầu non ...

~ Lệ Đ ~
 

Back to